Pasport a projekt dopravního značení

Pasport dopravního značení

Pasport a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví obce či města. Pasport a projekt dopravního značení se skládá ze dvou částí. Prvním krokem je provedení kompletní pasportizace značení (tzn. zhodnocení a evidence stávajícího stavu). Druhým velmi důležitým a často opmíjeným krokem je vlastní zpracování projektu dopravního značení tak, aby bylo značení v obci či ve městě uvedeno do souladu s platnými předpisy. Tento druhý krok řeší, zda jsou konkrétní značky v pořádku, zda jsou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a zda splňují náležitosti vyhlášky č. 30/2000 Sb. a TP 65. Pokud tomu tak není, navrhuje se řešení, které zjedná nápravu.

Pasportem se rozumí zmapování stávajícího stavu SDZ a DZ, což by samo o sobě neřešilo dopravní situaci v obci.

Projektem se rozumí zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce/města.

Dokončený pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem, který může sloužit jako základ pro následnou výměnu či realizaci dopravního značení.

Pasport a projekt dopravního značení zahrnuje:

Komunikace

Optimalizace webu © - 2015